Milton Erickson: The Father of Hypnotherapy

Milton Henry Erickson, MD (1901 - 1980) was a psychiatrist ...